Om DSOI

Infektioner i vores bevægeapparat har eksisteret lige så længe, der har været mennesker på jorden. De første arkæologiske fund med kirurgiske indgreb stammer fra år 6.500 før Kristi fødsel i Frankrig, hvor kranier er fundet med spor efter trepanationer. I middelalderen i Europa blev kirurgi udført af barberer, læger beskæftigede sig ikke med kirurgi. Brugen af bedøvende stoffer som Æter og lattergas førte til, at man i 1846 kunne udføre det første indgreb i anæstesi.
Introduktionen af kirurgi betød også introduktionen af iatrogene infektioner. Disse infektioner var en tro følgesvend til kirurgien og har givet reserveret kirurgi til i forvejen livstruende tilstande. I 1847 havde Ignaz Semmelweis, fundet, at simpel håndvask kunne reducere risikoen for barselsfeber og død. I 1867 udgav Joseph Lister “On the Antiseptic Principle of the Practice of Surgery”. Indførelsen af aseptiske principper fik infektionsraten til at falde markant. Omkring 1878 finder Louis Pasteur sammenhæng mellem bakterier og sygdomme. Som med alle opdagelser tager det tid, før ny viden bliver accepteret og implementeret, men grunden til at man i Danmark kan udføre mere end en million indgreb om året bygger blandt andet på ovennævntes opdagelser.

I dag er infektionsrisikoen lav, ofte under 1%, men trods moderne antibiotikaprofylakse og brug af aseptiske metoder, er postoperative infektioner stadig en af de hyppigste årsager til infektion. Disse infektioner fører stadig til tab af menneskeliv og førlighed. Det vigtigste er at forebygge disse infektioner, men vi må også erkende, at risikoen for en postoperativ infektion aldrig kan blive nul. Postoperative infektioner fører ofte mange operative indgreb med sig og er en samfundsøkonomisk og menneskelig belastning. Den endegyldige og sikre opskrift på behandling af ortopædkirurgiske infektioner eksisterer ikke, men der eksisterer forskellige protokoller til behandling af infektioner. Der er et behov for at kende og bruge “best practice” og dette er ikke anderledes for infektionskirurgi end for andre fagområder inden for ortopædkirurgien.
European Bone and Joint Infection Society har eksisteret siden 1987, i starten som en studiegruppe, og har i dag mere end 200 medlemmer. Det er et stigende kontingent af danske læger, der kommer til disse møder og i 2011 blev kongressen afholdt i Danmark. Siden da har de danske deltagere drøftet muligheden for at danne en dansk interessegruppe, især inspireret af vores norske kolleger, som i spøg har døbt deres interessegruppe “Pus Klubben”. I 2013 gjorde vi tilløb til at stifte et selskab og ved DOS kongressen 2014 blev Dansk Selskab for Ortopædisk Infektionskirurgi, DSOI stiftet og den første bestyrelse valgt.
I formålsparagraffen står:

“Selskabet har til formål at styrke og videreudvikle viden om forebyggelse, diagnostik og behandling af infektioner i bevægeapparatet.”

Det er altså vores ambition, at vi ikke bare vil udbrede viden, men også støtte op om at udvikle. Vi er bevidste om, at vores interesse spreder sig ud over alle fagområderne. Det er på ingen måde vores ønske at tage noget fra disse, men tværtimod at være med til at skabe fokus på infektionerne og deres behandling og at gøre det i et samarbejde. Vi er også bevidste om at dette skal ske i samarbejde med andre specialer og at Mikrobiologerne og Infektionsmedicinerne har interesser, der lapper ind over vores.

DSOI har siden stiftelsen arbejdet på at udarbejde Kort Klinisk Retningslinje-lignende vejledninger i bløddelsabscesser og mikrobiologisk prøvetagningsteknik og vi håber på at blive i stand til senere at udgive egentlige KKR inden for vores interesseområde.

DSOI’s bestyrelse vil med denne skrivelse gerne sige tak for den opbakning, vi har fået fra mange medlemmer af DOS og også sige tak for den opbakning DOS’ bestyrelse har givet, ikke mindst den tillid, vi blev vist, ved at tildele os et symposium ved DOS Kongressen i 2014. Dette symposium var velbesøgt og gav os lejlighed til blandt andet at præsentere de Ph.d. projekter, der på nuværende tidspunkt er i gang i Danmark.

Venlig hilsen
Klaus Kirketerp-Møller
Formand for DSOI